„Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14” – POWTÓRZENIE

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 82-200 Malbork, Plac Słowiański
 • Telefon/fax: tel. 556 460 400
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 556 460 400
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14” – POWTÓRZENIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14” Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 osobnych Części. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla poszczególnych Części. Wykonawca nie może złożyć oferty na wybrane pozycje z danej Części, tylko na wszystkie pozycje z Części. W przypadku złożenia oferty obejmującej niepełny przedmiot zamówienia tzn. nie będzie zawierała wszystkich pozycji – skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43324100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną