Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia stołowo-kuchennego w ZSG w Łodzi w ramach projektu „Mistrzowie gastronomii””

Zespół Szkół Gastronomicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Gastronomicznych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 426 361 233 , fax. 426 361 233
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych
  ul. Sienkiewicza 88
  90-357 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 361 233, fax. 426 361 233
  REGON: 18584400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zsglodz.wikom.pl/.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna JST, szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia stołowo-kuchennego w ZSG w Łodzi w ramach projektu „Mistrzowie gastronomii””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia stołowo-kuchennego w ramach projektu „Mistrzowie gastronomii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kształcenie, Umiejętności. W ramach zamówienia przewiduje się dostawę sprzętu, wyposażenia stołowo – kuchennego m.in. talerzy, filiżanek, spodków, mis, półmisków, cukiernic, imbryków, dzbanków, młynków, serwetników, sztućców, garnków itp. w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - z uwagi na bardzo obszerną charakterystykę wyposażenia, opisy są zawarte w załączniku Nr 6 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie - zgodnie z § 9 ust. 8 SIWZ dostarczyć dla wszystkich oferowanych pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - sprzętu, wyposażenia - opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanego wyposażenia. W przypadku gdy producent nie nadaje powyższych nazw / numeru katalogowego, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem pozycji której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Dostarczony sprzęt, wyposażenie musi posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony w §6 SIWZ, z zastrzeżeniem okresu gwarancji wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji wyposażenia. Dostarczony sprzęt gastronomiczny i wyposażenie stołowo - kuchennego musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęty pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia/sprzętu w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości. Oznaczenie wg CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. urządzenia, sprzęt, wyposażenie itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną