Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. (033) 8449600 , fax. (033) 8449619
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskiego 10
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. (033) 8449600, fax. (033) 8449619
  REGON: 72181652031130
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie we wskazane miejsce sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy zawiera: - dla części 1 zamówienia – Załącznik nr 1a do SIWZ; - dla części 2 zamówienia – Załącznik nr 1b do SIWZ. Opisując przedmiot zamówienia wskazano wymagania minimalne. Wykonawca musi zaoferować sprzęt o parametrach co najmniej takich, jakie wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Zaoferowany sprzęt i oprogramowanie musi być: - fabrycznie nowy, nieuszkodzony i kompletny, - posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim, - oprogramowanie nie może być wcześniej instalowane, używane, aktywowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną