Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 5 budynków na terenie miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 5 budynków na terenie miasta Rzeszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę modułów fotowoltaicznych wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 5 budynków na terenie miasta Rzeszowa, a także wykonanie robót towarzyszących koniecznych do prawidłowego ich funkcjonowania. Nadzór nad poprawną pracą instalacji fotowoltaicznych będzie sprawowany za pośrednictwem Systemu Zarządzania Energią. Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez Użytkownika. Wykonanie ogrodzenia generatora PV (modułów fotowoltaicznych na podkonstrukcji gruntowej) na terenie Przedszkola Publicznego Nr 9 ul. Podwisłocze 20. Zakres należy wykonać w oparciu o zapisy Specyfikacji technicznej wykonania ogrodzenia generatora PV (modułów fotowoltaicznych na podkonstrukcji gruntowej). Wymianę istniejącej rozdzielnicy głównej zintegrowanej z układem pomiarowym w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 ul. Podwisłocze 20 należy wykonać w oparciu o zapisy Specyfikacji technicznej wykonania wymiany istniejącej rozdzielnicy głównej zintegrowanej z układem pomiarowym wraz z załącznikami. Wycięcie oraz skrócenie wierzchołków koron drzew (prześwietlenie) mające na celu eliminację zacienienia dla zaprojektowanych modułów fotowoltaicznych na budynku Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Podwisłocze.14 w Rzeszowie. Zakres należy wykonać w oparciu o zapisy decyzji znak OS-I.7123.1.36.2019.ŁL z dnia 05-04-2019r. oraz zestawienie drzewostanu przewidzianego do wycięcia lub skrócenia wierzchołka korony drzewa (prześwietlenia) mających na celu eliminację zacienienia dla zaprojektowanych modułów fotowoltaicznych na budynku Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Podwisłocze.14 w Rzeszowie wraz z załącznikiem nr 1. Po stronie Wykonawcy jest również poniesienie kosztów związanych z wywiezieniem i zagospodarowaniem wyciętego drzewostanu. Przyłącz instalacji fotowoltaicznej do budynku PP nr 9 należy wykonać w oparciu o zgłoszenie z dnia 06-03-2019r. Elementy instalacji fotowoltaicznej lokalizowane na gruncie tj. przyłącz energetyczny, moduły PV na podkonstrukcji wbijanej w grunt, ogrodzenie należy wyznaczyć geodezyjnie w oparciu o plan (mapę) zagospodarowania terenu z dnia 02.2019. Wykonane elementy instalacji fotowoltaicznej zlokalizowane na gruncie tj. przyłącz energetyczny, moduły PV na podkonstrukcji wbijanej w grunt, ogrodzenie należy zainwentaryzować geodezyjnie i wnieść do państwowych zasobów geodezyjnych. Dostarczone elementy instalacji fotowoltaicznych w tym: falowniki i moduły fotowoltaiczne oraz wykonane kompleksowo instalacje fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. w zakresie wynikającym z obowiązujących zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz zapisów których wejście w życie nastąpi z dniem 15.10.2019 r. na podstawie karty aktualizacji nr B/2/2018 IRiESD (załącznik nr1 do decyzji Prezesa URE z dnia 18.04.2019 nr DRR.WRE.4321.29.2018.KW). Dołączone przedmiary należy traktować jako pomocnicze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji (dostępna w oddzielnych plikach) 2) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną