Dostawa mebli do sali konferencyjnej, stołów cateringowych i regałów do magazynu, na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Ło-kietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edu-kację w regionie kujawsko-pomorskim”

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  ul. Władysława Łokietka 5
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 34087521200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrumnowo.kei.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kulturalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli do sali konferencyjnej, stołów cateringowych i regałów do magazynu, na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Ło-kietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edu-kację w regionie kujawsko-pomorskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do sali konferencyjnej, stołów cateringowych i regałów do magazynu na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: 1) Część 1 – Meble do sali konferencyjnej i stoły cateringowe 2) Część 2 – Regały do magazynu Dopuszcza się złożenie oferty na jedną dowolną lub obie części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia wymagania minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować w ofercie asortyment o parametrach wskazanych przez Zamawiającego lub asortyment o parametrach wyż-szych (lepszych) od opisanych przez Zamawiającego w treści załącznika nr 1. Wykonawca oferujący przedmiot o parametrach wyższych (lepszych) zobowiązany jest do wykazania w ofercie przedmiotowego faktu poprzez wskazanie w treści formularza ofertowego parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w ust. 3 niniejszego Rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest załą-czyć do oferty – Załącznik nr 6 - specyfikację techniczną. 5. Miejscem dostawy jest Centrum Innowacji Edukacji przy ul. W. Łokietka w Toruniu. 6. Warunki dostawy: 1) odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego; 2) wraz z ostatnią dostawą wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospraw-nościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wy-dane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.); brak takiego oświadczenia ze strony wykonawcy skutkować będzie niemożnością przyjęcia dostawy a tym samym podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego. 7. Całość dostarczonego przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-mach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną