Dostawa komputerów All In One i laptopów dla Sądu Okręgowego w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938, , fax. 426 778 931
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, , fax. 426 778 931
  REGON: 32316300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów All In One i laptopów dla Sądu Okręgowego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 szt. komputerów stacjonarnych all in one oraz 20 szt. laptopów z dostawą do siedziby zamawiającego – Sąd Okręgowy w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5 Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne, wymagane parametry zamówienia są określone w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ dla Części 1 oraz załączniku nr 2a do SIWZ dla Części 2 i we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną