Dostawa kompleksowego środowiska serwerowego, oprogramowania systemowego oraz usługi migracji, konfiguracji wraz z rozbudową istniejącego oprogramowania HIS.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda
 • Telefon/fax: tel. 85 684 26 79 , fax. 85 684 26 79
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Doc. Adama Dowgirda 9
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 684 26 79, fax. 85 684 26 79
  REGON: 50582500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompleksowego środowiska serwerowego, oprogramowania systemowego oraz usługi migracji, konfiguracji wraz z rozbudową istniejącego oprogramowania HIS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kompleksowego środowiska serwerowego, oprogramowania systemowego oraz usługi migracji, konfiguracji wraz z rozbudowa istniejącego oprogramowania HIS” na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy. Nazwa i kody określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny: Kody CPV:  48822000-6 – Serwery komputerowe, 30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych,  32420000-3 – Urządzenia sieciowe,  48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  80500000-9  Usługi szkoleniowe,  72253200-5  Usługi w zakresie wsparcia systemu,  72265000-0  Usługi konfiguracji oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną