Dostawa i montaż 5 sztuk wiat przystankowych

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Marki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-270 Marki , Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 7811003 wew. 660
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
  05-270 Marki , woj. mazowieckie
  tel. 22 7811003 wew. 660
  REGON: 013269670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż 5 sztuk wiat przystankowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 sztuk wiat przystankowych , wg specyfikacji (rozdział VI SIWZ) oraz lokalizacji stanowiącej załącznik nr 1 do postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212321-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną