Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice

Gmina Wojkowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wojkowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 760 20 93, , fax. 327 695 073
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojkowice
  ul. Sobieskiego -
  42-580 Wojkowice, woj. śląskie
  tel. 32 760 20 93, , fax. 327 695 073
  REGON: 27625754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla OSP Wojkowice - Żychcice Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności: 1) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1517) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy – tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z póżn. zm.) w tym § 25 i następne oraz innymi przepisami wykonawczymi. 2) Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. 3) W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych. 4) Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2020, poz. 3, z późn. zm.). 5) Samochód oznakowany logotypami instytucji finansujących zakup pojazdu a także Herbami Jednostki i Miasta. 6) Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. 7) Pojazd wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 8) Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie później niż 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W przypadku gdy przedmiotowe środki nie zostaną przyznane, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy. Gwarancja na dostarczony samochód: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednakże nie mniej niż 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną