Dostawa elementów oświetlenia ulicznego na potrzeby prac na ul. Żytniej, ul. Arrasowej, ul. Żeromskiego i Wale Miedzeszyńskim w Warszawie

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-495 Warszawa-Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1
 • Telefon/fax: tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906 , fax. 22 39 73 906
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
  pl. Czerwca 1976 r. nr 1
  02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie
  tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, fax. 22 39 73 906
  REGON: 15895956000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrikd.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów oświetlenia ulicznego na potrzeby prac na ul. Żytniej, ul. Arrasowej, ul. Żeromskiego i Wale Miedzeszyńskim w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oświetlenia ulicznego na potrzeby prac na ul. Żytniej, ul. Arrasowej, ul. Żeromskiego i Wale Miedzeszyńskim w Warszawie, w rodzajach i ilościach podanych w Opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 3 części: a) Część 1: dostawa elementów oświetlenia ulicznego - ul. Żytnia; b) Część 2: dostawa elementów oświetlenia ulicznego – ul. Arrasowa; c) Część 3: dostawa elementów oświetlenia ulicznego – Wał Miedzeszyński, ul. Przylaszczkowa. 2) Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisemami przedmiotu zamówienia oraz z projektami umów, stanowiącymi załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną