Budowa infrastruktury teletechnicznej MSK LODMAN – linii światłowodowych do Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (etap do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej)

Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. (42) 638-35-00
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne
  Wólczańska 223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 638-35-00
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury teletechnicznej MSK LODMAN – linii światłowodowych do Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (etap do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii światłowodowych w ramach infrastruktury teletechnicznej MSK LODMAN, opisanych w załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) dokumentacji projektowo-wykonawczej pn.: „Budowa przyłącza światłowodowego do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, przy ul. Różyckiego 5”. 2. Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy. Warunki gwarancji stanowią jedno z kryteriów oceny ofert. 3. Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 4. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent lub patent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowo-wykonawczej (projekcie budowlano - wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną