Budowa głównej sieci wodociągowej dla miejscowości Winne–Podbukowina – III etap

Gmina Dubiecko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dubiecko
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska
 • Telefon/fax: tel. 166 511 156 , fax. 166 511 156
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubiecko
  ul. Przemyska 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  tel. 166 511 156, fax. 166 511 156
  REGON: 65090045300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa głównej sieci wodociągowej dla miejscowości Winne–Podbukowina – III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa głównej sieci wodociągowej (bez przyłączy) w miejscowości Winne – Podbukowina gm. Dubiecko – III etap. III etap stanowi część dużego projektu objętego pozwoleniem na budowę. Do wykonania w niniejszym postępowaniu jest II etap sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 971,00 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej oraz Przedmiarze robót – Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary nie stanowią podstawy lecz jedynie pomoc do sporządzenia wyceny niniejszego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną