3.1. Sprzątanie wewnątrz 48 budynków mieszkalnych powierzchni 16 535 m2 ,utrzymanie w czystości przylegających budynków terenów zewnętrznych o powierzchni 48 700 m2 oraz utrzymanie w czystości innych terenów ogólnodostępnych o powierzchni 49 185 m2 przy obiektach administrowanych przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o, na terenie Targowiska przy ul. Reja –Słowackiego o powierzchni 3729 m2 wraz z pawilonem socjalnym o powierzchni 40 m2

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego spółka ze 100% udziałem Gminy-Miasta Stargard.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  3.1. Sprzątanie wewnątrz 48 budynków mieszkalnych powierzchni 16 535 m2 ,utrzymanie w czystości przylegających budynków terenów zewnętrznych o powierzchni 48 700 m2 oraz utrzymanie w czystości innych terenów ogólnodostępnych o powierzchni 49 185 m2 przy obiektach administrowanych przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o, na terenie Targowiska przy ul. Reja –Słowackiego o powierzchni 3729 m2 wraz z pawilonem socjalnym o powierzchni 40 m2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Sprzątanie wewnątrz 48 budynków mieszkalnych powierzchni 16 535 m2 ,utrzymanie w czystości przylegających budynków terenów zewnętrznych o powierzchni 48 700 m2 oraz utrzymanie w czystości innych terenów ogólnodostępnych o powierzchni 49 185 m2 przy obiektach administrowanych przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o, na terenie Targowiska przy ul. Reja –Słowackiego o powierzchni 3729 m2 wraz z pawilonem socjalnym o powierzchni 40 m2 zgodnie z załączonym wykazem adresowym 3.2. Definicje: 1. Sprzątanie: przez sprzątanie strony rozumieją usuwanie zanieczyszczeń , znajdujących się na terenach i w budynkach objętych przedmiotowym zamówieniem. Zanieczyszczeniami są w szczególności : błoto, piasek, kamienie, muł, żwir, niedopałki papierosów, połamane gałęzie, liście, zwierzęce odchody ,wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów, oraz inne zanieczyszczenia wynikające z ruchu pieszego. Sprzątanie ponadto obejmuje usuwanie śniegu z przejść, chodników, parkingu, dróg wewnętrznych, posypywanie piaskiem, dezynfekcję opróżnionych pojemników na śmieci oraz wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem czystości na terenach zewnętrznych zlokalizowanych przy budynkach, terenach ogólnodostępnych oraz w budynkach. 2. Gołoledź- osad w postaci gładkiej , równej, przezroczystej warstwy lodu, pokrywającej podłoże powstałe w wyniku opadów deszczu na podłoże o temperaturze niższej od zera. 3. Oblodzenie – warstwa lodu powstała na powierzchni w wyniku schłodzenia cząstek wody (mgły) w temperaturze poniżej zera. 4. Śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie. 5. Likwidacja gołoledzi i śliskości pośniegowej – powinna odbywać się z zastosowaniem środków stosownie do postanowień Ministra Środowiska z dnia 24.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków , jakie mogą być używane na drogach publicznych , ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz.1960). 3.3. Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku (dotyczy ZADANIA NR 1 Gmina tabela nr 1 ) : 1. Częstotliwość i zakres świadczonych usług: a) codziennie –sprzątanie pomieszczeń klatki schodowej, korytarzy, usuwanie pajęczyn i kurzu. b) dwa razy w miesiącu- sprzątanie schodów i korytarzy piwnicznych, oraz pomieszczeń wspólnego użytku tj. pralni, suszarni oraz usuwanie pajęczyn i kurzu, c) raz w miesiącu- mycie wodą ze środkami myjącymi np.: proszkiem, mydłem podestów, biegów, poręczy , klatek schodowych, sieni, korytarzy d) raz w kwartale- sprzątanie i usuwanie pajęczyn na strychach, oraz oczyszczanie studzienki wodomierzowej w budynku i poza budynkiem e) dwa razy w roku - na wiosnę przed Świętami Wielkanocnymi i jesienią na przełomie października i listopada mycie środkami do tego przeznaczonymi okien i drzwi, lamperii na klatce schodowej, mycie szyb, kloszy oświetlenia na klatce schodowej, korytarzach i pomieszczeniach wspólnego użytku 2. Sprzątanie i mycie w budynku ma się odbywać w czasie najmniej uciążliwym dla mieszkańców domu, a czynności codziennego sprzątania powinny zostać zakończone do godz. 13°°. 3. Sprzątanie wykonuje się w dni robocze, jeżeli liczba dni wolnych od pracy następujących po sobie wynosi więcej niż dwa, Wykonawca obowiązany jest posprzątać budynek co najmniej w jednym dniu wolnym od pracy. 4. Oprócz obsługi budynków w zakresie utrzymania porządku i czystości, do obowiązków Wykonawcy należy również: a) informowanie Zamawiającego na piśmie o zauważonych uszkodzeniach elementów klatki schodowej lub elewacji, pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku i udzielenie pomocy w ewentualnym wykryciu sprawców, b) dekoracja flagami budynków z okazji świąt państwowych i lokalnych, c) rozwieszanie w budynkach zawiadomień i informacji urzędowych lokalnych dotyczących mieszkańców domu, d) roznoszenie korespondencji dot. mieszkańców domu, aneksów, powiadomień o zmianie opłat 3.4. Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości wokół budynku i na zieleńcach przydomowych oraz na dojściach, chodnikach ( dotyczy ZADANIA NR 1 Gmina , tabela nr 2 ): 1. Częstotliwość i zakres świadczonych usług: a) Codziennie: • sprzątanie podwórzy, parkingów i chodnika , osłon śmietnikowych, dojść do osłon śmietnikowych, dróg wewnętrznych i innych miejsc gromadzenia nieczystości, • w razie wystąpienia opadów śniegu systematyczne jego usuwanie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z chodników i przejść, a po ustaniu opadów usunięcie śniegu, błota i lodu z parkingów, chodników, dróg wewnętrznych, dojść, spryzmowanie śniegu przy krawędzi chodnika oraz likwidacja oblodzeń, gołoledzi i śliskości pośniegowej, która powinna odbywać się stale w miarę potrzeby i w takich odstępach czasu aby oblodzona nawierzchnia nie była śliska. b) raz w tygodniu - w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz raz w miesiącu- w okresie od 01 listopada do 31 marca w dniach wywozu nieczystości stałych, dezynfekcja opróżnionych pojemników na nieczystości i osłon śmietnikowych środkiem dezynfekującym. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować stan pojemników na nieczystości, informować Zamawiającego na bieżąco o zauważonych brakach lub uszkodzeniach pojemników oraz o potrzebie ich wymiany lub uzupełnienia, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zalęgających nieczystości do pojemników oraz informować Zamawiającego o zakłóceniach w wywozie nieczystości. c) systematyczne odchwaszczanie chodników , opasek wokół budynków i terenów utwardzonych w okresie od 1 marca do 30 listopada 2. Sprzątanie chodników latem Wykonawca powinien zakończyć do godz. 9.00,natomiast zimowe oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota nawierzchni chodników i dojść do osłon śmietnikowych oraz zapobieganie śliskości Wykonawca obowiązany jest zakończyć do godz. 7°° rano. Nie dotyczy to ciągłych opadów śniegu i marznącej mżawki powodującej gołoledź kiedy obowiązuje zasada stałej i bieżącej obsługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zgrabiania w miarę potrzeby opadłych liści z obsługiwanych zieleńców. Po zgrabieniu liści worki z odpadami należy umieścić przy altanach śmietnikowych oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 4. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie odpowiednie materiały (np. środki czystości, worki , środki dezynfekujące ) oraz narzędzia do wykonywania prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. 3.5 Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych ogólnodostępnych (dotyczy ZADANIA NR 1 Gmina tabela nr 3 , ZADANIE NR 2 TBS tabela nr 4 1. Codziennie: a) sprzątanie całego zleconego obszaru, chodników, parkingów, dojść do osłon śmietnikowych b) w razie wystąpienia opadów śniegu systematyczne jego usuwanie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z chodników i przejść, a po ustaniu opadów usunięcie śniegu, błota i lodu z parkingów, chodników, dróg wewnętrznych, dojść, spryzmowanie śniegu przy krawędzi chodnika oraz likwidacja oblodzeń, gołoledzi i śliskości pośniegowej, która powinna odbywać się stale w miarę potrzeby i w takich odstępach czasu aby oblodzona nawierzchnia nie była śliska. c) Do obowiązków Wykonawcy w okresie zimowym należy również oczyszczanie ze śniegu i błota wpustów ulicznych, zasuw wodnych i hydrantów pożarowych w sposób zapewniający swobodny spływ wody w czasie odwilży oraz w celu łatwego zlokalizowania tych urządzeń na wypadek awarii lub pożaru 2. Sprzątanie terenów latem Wykonawca powinien zakończyć do godz. 9.00, natomiast zimowe oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota nawierzchni chodników i różnego rodzaju dojść oraz zapobieganie śliskości Wykonawca obowiązany jest zakończyć do godz. 7°° rano. Nie dotyczy to ciągłych opadów śniegu i marznącej mżawki powodującej gołoledź kiedy obowiązuje zasada stałej i bieżącej obsługi. 3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie odpowiednie materiały (np. worki ) oraz narzędzia do wykonywania prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zgrabiania w miarę potrzeby opadłych liści z obsługiwanych zieleńców. Po zgrabieniu liści worki z odpadami należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 5. Wykonawca zobowiązany jest dbać o ład i porządek w miejscach składowania nieczystości, na terenie i w obrębie tych miejsc. 3.6 Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych ogólnodostępnych (dotyczy ZADANIA NR 1 Gmina tabela nr 3a w okresie od 01 marca do 30 listopada raz tygodniu sprzątanie całego zleconego terenu, Wykonawca jest zobowiązany do zgrabiania w miarę potrzeby opadłych liści. Po zgrabieniu liści worki z odpadami należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 3.7 Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku (dotyczy ZADANIA NR 2 TBS tabela nr 1) 1. Częstotliwość i zakres świadczonych usług: f) codziennie –sprzątanie pomieszczeń klatki schodowej, korytarzy schodów, usuwanie pajęczyn i kurzu. g) dwa razy w miesiącu- sprzątanie schodów i korytarzy piwnicznych, suszarni, wózkarni oraz usuwanie pajęczyn i kurzu, h) dwa razy w miesiącu- mycie wodą ze środkami myjącymi np.: proszkiem, mydłem podestów, , poręczy ,drzwi do klatek schodowych (wspólnego użytku) klatek schodowych, sieni, korytarzy, schodów. i) raz w kwartale- sprzątanie i usuwanie pajęczyn na strychach j) dwa razy w roku - na wiosnę przed Świętami Wielkanocnymi i jesienią na przełomie października i listopada mycie środkami do tego przeznaczonymi okien i drzwi, lamperii na klatce schodowej, mycie szyb, kloszy oświetlenia na klatce schodowej, korytarzach i pomieszczeniach wspólnego użytku 2. Sprzątanie i mycie w budynku ma się odbywać w czasie najmniej uciążliwym dla mieszkańców domu, a czynności codziennego sprzątania powinny zostać zakończone do godz. 13°°. 3. Sprzątanie wykonuje się w dni robocze, jeżeli liczba dni wolnych od pracy następujących po sobie wynosi więcej niż dwa, Wykonawca obowiązany jest posprzątać budynek co najmniej w jednym dniu wolnym od pracy. 4. Szczegółowa częstotliwość sprzątania i mycia oraz powierzchnie wynikają z załączników do tabeli nr 1 i nr 2 z zastrzeżeniem , iż budynek przy ul. Śniadeckiego 17,17A,17B, 17C zostanie przekazany do obsługi od 01.09.2020 r. 5. oprócz obsługi budynków w zakresie utrzymania porządku i czystości i do obowiązków Wykonawcy należy również: • informowanie Zamawiającego na piśmie o zauważonych uszkodzeniach elementów klatki schodowej lub elewacji pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku i pomocy w wykryciu sprawców • dekoracja flagami budynków z okazji świąt państwowych i lokalnych • rozwieszanie w budynkach zawiadomień i informacji urzędowych lokalnych dotyczących mieszkańców domu • roznoszenie korespondencji dot. mieszkańców domów: aneksy -powiadomienia o zmianie opłat, roczne rozliczenie wody 3.8 Zadania i obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych na zieleńcach przydomowych , dojściach, chodnikach obejmują w szczególności ( dotyczy ZADANIA NR 2 TBS tabela nr 2, tabela nr 3): 1. Częstotliwość i zakres świadczonych usług: a) Codziennie: • sprzątanie podwórzy, parkingów i chodnika , osłon śmietnikowych, dojść do osłon śmietnikowych, dróg wewnętrznych i innych miejsc gromadzenia nieczystości, • w razie wystąpienia opadów śniegu systematyczne jego usuwanie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z chodników i przejść, a po ustaniu opadów usunięcie śniegu, błota i lodu z parkingów, chodników, dróg wewnętrznych, dojść, spryzmowanie śniegu przy krawędzi chodnika oraz likwidacja oblodzeń, gołoledzi i śliskości pośniegowej, która powinna odbywać się stale w miarę potrzeby i w takich odstępach czasu aby oblodzona nawierzchnia nie była śliska. b) raz w tygodniu - w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz raz w miesiącu- w okresie od 01 listopada do 31 marca w dniach wywozu nieczystości stałych, dezynfekcja opróżnionych pojemników na nieczystości i osłon śmietnikowych środkiem dezynfekującym. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować stan pojemników na nieczystości, informować Zamawiającego na bieżąco o zauważonych brakach lub uszkodzeniach pojemników oraz o potrzebie ich wymiany lub uzupełnienia, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zalęgających nieczystości do pojemników oraz informować Zamawiającego o zakłóceniach w wywozie nieczystości. c) systematyczne odchwaszczanie chodników , krawężników wokół budynków, terenów utwardzonych, parkingów, dojść a także terenów wokół drzew krzewów wolnostojących oraz żywopłotów w okresie od 1 marca do 30 listopada d) podlewanie trawników, a w okresach suszy również drzew, krzew i innych nasadzeń z częstotliwością zapewniającą ich właściwe utrzymanie i w sposób zapobiegający ich schnięciu. Powyższe czynności należy wykonywać przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego i z ujęć poboru wody wskazanych przez Zamawiającego e) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci. Wykonawca zapewni worki do koszy na śmieci 2. Szczegółowa częstotliwość sprzątania oraz powierzchnie wynikają z załączników do tabeli nr 1 i nr 2 z zastrzeżeniem, iż budynek przy ul. Śniadeckiego 17,17A,17B, 17C zostanie przekazany do obsługi od 01.09.2020 r 3. Sprzątanie terenów latem Wykonawca powinien zakończyć do godz. 9.00, natomiast zimowe oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota nawierzchni chodników i różnego rodzaju dojść oraz zapobieganie śliskości Wykonawca obowiązany jest zakończyć do godz. 7°° rano. Nie dotyczy to ciągłych opadów śniegu i marznącej mżawki powodującej gołoledź kiedy obowiązuje zasada stałej i bieżącej obsługi. 4. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie odpowiednie materiały (np. worki ) oraz narzędzia do wykonywania prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zgrabiania w miarę potrzeby opadłych liści z obsługiwanych zieleńców. Po zgrabieniu liści worki z odpadami należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 3.8a Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych ogólnodostępnych ( ZADANIE NR 2 TBS dotyczy tabela nr 4 ) W przypadku terenów zakres usług obejmuje czynności i częstotliwości opisane niżej. 1. Częstotliwość i zakres świadczonych usług: Codzienne sprzątanie chodników, parkingów, dojść ,zieleńców , a w razie wystąpienia ciągłych opadów śniegu systematyczne jego usuwanie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z chodników i przejść, a po ustaniu opadów usunięcie śniegu z parkingów, chodników, dróg wewnętrznych, dojść i spryzmowanie przy krawędzi chodnika 2. Do obowiązków Wykonawcy w okresie zimowym należy również oczyszczanie ze śniegu i błota wpustów ulicznych, zasuw wodnych i hydrantów pożarowych w sposób zapewniający swobodny spływ wody w czasie odwilży oraz w celu łatwego zlokalizowania tych urządzeń na wypadek awarii lub pożaru. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zgrabiania w miarę potrzeby opadłych liści z obsługiwanych zieleńców. Po zgrabieniu liści worki z odpadami należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 4. Wykonawca zobowiązany jest dbać o ład i porządek w miejscach składowania nieczystości, na terenie i w obrębie tych miejsc. 3.9 Zadania i obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych obejmują w szczególności codzienne ( dotyczy ZADANIA NR 2 TBS tabela nr 5, tabela nr 6) 1. W warunkach letnich zbieranie papierków, śmieci, bieżące oczyszczanie powierzchni utwardzonej, nawierzchni na placu zabaw oraz zieleńców. 2. Dwa razy w sezonie , na wiosnę oraz jesień zagrabianie trawników na dolnym patio, 3. Systematyczne odchwaszczanie zieleńców, rabat obsadzonych roślinnością ozdobną , żywopłotów, chodników, placów zabaw, i utwardzonej powierzchni 4. Systematyczne ręczne oczyszczanie rabat i żywopłotów z opadłych liści. 5. Codzienne sprzątanie windy, punktu widokowego, schodów (przejścia z górnego patio do dolnego , przejść do poszczególnych poziomów garażowych, przejścia z poziomu garażowego do patio dolnego) , 6. Mycie raz w tygodniu windy, punktu widokowego ( za wyjątkiem okresu zimowego), schodów (przejścia z górnego patio do dolnego , przejść do poszczególnych poziomów garażowych, przejścia z poziomu garażowego do patio dolnego) , 7. Systematyczne opróżnianie koszy na śmieci. 8. Usuwanie w okresie zimowym z dojść, chodników, śniegu, błota i lodu, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem. 9. W razie wystąpienia opadów ciągłych śniegu powinien być usuwany systematycznie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z przejść, a po ustaniu opadów śniegu powinien być usunięty z powierzchni i spryzmowany. Jeżeli występuje gołoledź Wykonawca obowiązany jest posypywać piaskiem lub innym materiałem szorstkim stale w miarę potrzeby i w takich odstępach czasu aby oblodzona nawierzchnia nie była śliska. 10. Sprzątanie chodników, dojść (patio) latem Wykonawca powinien zakończyć do godz. 9.00 natomiast zimowe oczyszczanie ze śniegu , lodu i błota nawierzchni chodników i dojść oraz zapobieganie śliskości Wykonawca obowiązany jest zakończyć do godz. 700 rano-nie dotyczy opadów ciągłych śniegu i marznącej mżawki powodując gołoledź kiedy obowiązuje zasada stałej i bieżącej obsługi. 11. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie odpowiednich materiałów (np. środków czystości, worków) oraz narzędzi do wykonywania prac . 3.10 Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Targowiska przy ul. Reja –Słowackiego o powierzchni 3 769 m2 (dotyczy ZADANIA NR 3): 1. Codzienne łącznie z sobotami i niedzielami: • sprzątanie ,w okresie letnim tj. od 01 kwietnia do 30 września, przed rozpoczęciem handlu o godz.6.00 do godz. 10 oraz od godz. 16.00 do zakończenia handlu i po uzyskaniu standardów utrzymania porządku i czystości , w okresie zimowym tj od 01 października do 31 marca, przed rozpoczęciem handlu o godz.7.00 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 do zakończenia handlu i po uzyskaniu standardów utrzymania porządku i czystości , terenu targowiska polegające na zamiataniu śmieci, papierów, zmiotek i innych zanieczyszczeń zalegających na placu. • mycie stołów – straganów. • sprzątanie części chodnika wzdłuż placu targowego od strony ul. Słowackiego ,a w okresie zimowym ponadto usuwanie z chodnika śniegu, błota i lodu, • zbieranie zanieczyszczeń z terenu zielonego usytuowanego przy budynku Słowackiego 15-17. • zanieczyszczenia należy umieszczać w ustawionych na terenie targowiska pojemnikach, a w okresie od piątku do niedzieli z powodu zwiększonego natężenia handlu, również w dodatkowo ustawionych , zamkniętych wózkach. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dodatkowych wózków w każdy piątek , a po ich opróżnieniu w poniedziałek do ich schowania do wyznaczonego, zamkniętego pomieszczenia. • w razie wystąpienia ciągłych opadów śniegu systematyczne jego usuwanie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z chodników i przejść, a po ustaniu opadów usunięcie śniegu z chodnika, dróg wewnętrznych, dojść i spryzmowanie przy krawędzi chodnika oraz likwidacja oblodzeń, gołoledzi i śliskości pośniegowej , która powinna odbywać się stale w marę potrzeby i w takich odstępach czasu aby oblodzona powierzchnia nie była śliska. • sprzątanie w pawilonie socjalnym obejmuje: a) mycie podłóg, czyszczenie i odkurzanie powierzchni mebli i wyposażenia w pomieszczeniu biurowym b) mycie podłóg, glazury, drzwi, ścian, luster, urządzeń i armatury sanitarnej oraz opróżnianie koszy w dwóch pomieszczeniach w-c • sprzątanie pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia na pojemniki w pawilonie socjalnym. 2. Dwa razy w roku tj przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi mycie okien w pawilonie socjalnym, 3. Raz w tygodniu mycie ścian i drzwi w pawilonie socjalnym. 4. Przeprowadzanie dezynfekcji opróżnionych pojemników na nieczystości przy pomocy środków dezynfekcyjnych w miarę potrzeby w dniach wywozu nieczystości. 3.11. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Zamawiający wymaga , by osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonaniu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę. Zatrudnienie. O którym mowa oznacza zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r. , poz.1502 ze zm.) Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale wyżej wymienionych osób oraz sankcje za nieprzestrzeganie warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną